Cele Fundacji

CELE FUNDACJICelem Fundacji jest wspomaganie rozwoju Politechniki Lubelskiej i jej promowanie we wszystkich aspektach jej działalności poprzez:

  • finansowani względnie współfinansowanie rozbudowy bazy laboratoryjnej oraz wyposażenie i doposażenie sal wykładowych, pracowni i laboratoriów
  • finansowanie względnie współfinansowanie działalności dydaktycznej, naukowej i inwestycyjnej Politechniki
  • współfinansowanie zagospodarowania nowo wybudowanych obiektów i przyjętego na potrzeby Politechniki majątku
  • finansowanie stypendiów i nagród dla najlepszych absolwentów uczelni, doktorów i doktorów habilitowanych za prace dyplomowe, doktorskie i rozprawy habilitacyjne
  • podejmowanie działań na rzecz zaspokajania potrzeb kulturalnych, oświatowo- wychowawczych, kultury fizycznej i sportu studentów i absolwentów Politechniki Lubelskiej
  • współpracę z instytucjami państwowymi, szkołami  średnimi i wyższymi, z samorządami studenckimi oraz innymi podmiotami i osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji