Statut Fundacji

STATUT FUNDACJI

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

Fundacja pod nazwą “Fundacja Rozwoju Politechniki Lubelskiej z siedzibą w Lublinie”, zwana dalej “Fundacją” ustanowiona aktem notarialnym z dnia 25 stycznia 2001 r. , repertorium A nr 386/2001 działa na postawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jedn. DzU. Z 1991 r. Nr 46, poz. 203) i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego statutu.

§2.

Siedzibą Fundacji jest miasto Lublin.

§3.

Fundacja posiada osobowość prawną.

§4.

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczo-użytecznych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§5.

Właściwym ministrem ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy dla spraw szkolnictwa wyższego.

§6.

Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku “Fundacja Rozwoju Politechniki Lubelskiej”.

§7.

Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe, nagrody i wyróżnienia i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

Rozdział II

PRZEDMIOT I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI

§8.

Celem Fundacji jest wspomaganie rozwoju Politechniki i jej promowanie we wszystkich aspektach jej działalności poprzez:

 1. finansowanie względnie współfinansowanie rozbudowy bazy laboratoryjnej oraz wyposażenie i doposażenie sal wykładowych, pracowni i laboratoriów,
 2. finansowanie względnie współfinansowanie działalności dydaktycznej, naukowej i inwestycyjnej Politechniki,
 3. współfinansowanie zagospodarowania nowo wybudowanych obiektów i przyjętego na potrzeby Politechniki majątku,
 4. finansowanie stypendiów i nagród dla najlepszych absolwentów uczelni, doktorów i doktorów habilitowanych /za prace dyplomowe, doktorskie i rozprawy habilitacyjne/,
 5. podejmowanie działań na rzecz zaspokajania potrzeb kulturalnych, oświatowo-wychowawczych, kultury fizycznej i sportu studentów i absolwentów Politechniki Lubelskiej,
 6. współpracę z instytucjami państwowymi, szkołami średnimi i wyższymi, z samorządami studenckimi oraz innymi podmiotami i osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji.

§9.

Realizacja celów Fundacji następuje poprzez:

 1. organizowanie i finansowanie działalności informacyjnej i wydawniczej w zakresie podstawowych kierunków kształcenia i prowadzonej działalności badawczej w Politechnice,
 2. pozyskiwanie sponsorów dla dofinansowania działalności statutowej kół naukowych,
 3. prowadzenie działalności promocyjnej w zakresie objętymi celami Fundacji,
 4. organizowanie i finansowanie konkursów i wystaw promujących Politechnikę Lubelską i jej osiągnięcia w regionie i kraju,
 5. organizowanie zbiórek publicznych w celu pozyskiwania środków na dofinansowanie celów statutowych,
 6. organizowanie i finansowanie:
 7. seminariów, konferencji i zjazdów naukowych,
 8. targów, imprez i konkursów w kraju i zagranicą,
 9. działalność wydawniczą i informatyczną.

§10.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i osób fizycznych, dla których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Rozdział III ORGANY FUNDACJI

§11.

Organami Fundacji są:

 1. Zgromadzenie Fundatorów,
 2. Zarząd Fundacji,
 3. Rada Fundacji.

§12.

 1. Zgromadzenie Fundatorów jest organem Fundacji, w skład którego wchodzą wszyscy Fundatorzy.
 2. Uchwałą Zgromadzenia Fundatorów w skład Zgromadzenia mogą wchodzić osoby prawne i fizyczne – Sponsorzy Fundacji lub inne osoby wspomagające działalność w inny sposób.

§13.

 1. Zgromadzenie Fundatorów zwoływane jest w miarę zaistniałych potrzeb, co najmniej raz w roku lub w przedziale czasowym krótszym na wniosek co najmniej dwóch Fundatorów,
 2. Zgromadzenie Fundatorów zwołuje Zarząd Fundacji na wniosek Fundatorów lub z urzędu na dwa miesiące przed zakończeniem kadencji Zarządu.

§14.

Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy:

 1. ustalenie kierunków działania Fundacji,
 2. przyjmowanie rocznych oraz na zakończenie kadencji sprawozdań z działalności statutowej

i gospodarczej Fundacji oraz udzielanie na okres objęty sprawozdaniem absolutorium członkom Zarządu,

 1. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji,
 2. zatwierdzanie decyzji Zarządu co do zmian w statucie Fundacji,
 3. podejmowanie decyzji co do połączenia z inną Fundacją,
 4. podejmowanie uchwały co do likwidacji Fundacji,
 5. podejmowanie uchwał lub decyzji w innych sprawach należących do kompetencji Zgromadzenia wynikających z postanowień Statutu.

§15.

Uchwały Zgromadzenia Fundatorów są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy Fundatorów wliczając w tę liczbę członków Zgromadzenia, o których mowa w

§ 12 ust. 2.

§16.

Ze Zgromadzenia Fundatorów sporządzane są protokoły. Protokoły i uchwały są podpisywane przez Przewodniczącego Zgromadzenia i protokolanta.

§17.

 1. Działalnością Fundacji kieruje Zarząd
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
 • zarządzanie majątkiem Fundacji,
 • reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
 • uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
 • opracowanie i przedstawienie Zgromadzeniu Fundatorów rocznych oraz na zakończenie

kadencji sprawozdań z działalności statutowej i gospodarczej Fundacji,

 • przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
 • ustalenie regulaminu Biura Fundacji,
 • powoływanie i odwoływanie kierownika Biura Fundacji i innych osób pełniących stanowiska

kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji,

 • podejmowane decyzji w sprawie zmiany Statutu Fundacji.

§18.

 1. Zarząd Fundacji składa się od jednej do pięciu osób i jest powoływany przez Zgromadzenie Fundatorów.
 2. Członków Pierwszego Zarządu Fundacji w składzie 3 osób Fundatorzy wyznaczają na zebraniu założycielskim Fundacji.

§19.

Kadencja Zarządu trwa 3 lata.

§20.

Fundator lub osoba reprezentująca Fundatora (w przypadku, gdy fundatorem jest osoba prawna) może zostać członkiem Zarządu.

§21.

Zgromadzenie Fundatorów powołuje Prezesa Zarządu Fundacji, a na jego wniosek Wiceprezesów.

§22.

Pracami Zarządu kieruje Prezes a w razie jego nieobecności wskazany przez Prezesa Wiceprezes.

§23.

 1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
 2. W przypadku równej ilości głosów “za” i “przeciw” decyduje głos Prezesa.
 3. Uchwały powinny być protokołowane i podpisane przez obecnych na posiedzeniu członków Zarządu.

§24.

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes Zarządu.
 2. Postanowienia ust. l nie wyłączają możliwości podziału pomiędzy członków Zarządu rodzaju spraw, za prowadzenie których odpowiedzialni są osobiście wobec Fundacji.
 3. Zarząd może ustanowić pełnomocników.

§25.

Zgromadzenie Fundatorów ma prawo do odwołania Zarządu lub każdego z jego członków w każdym czasie. Następuje to na Zgromadzeniu Fundatorów w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jego członków.

§26.

 1. Za zgodą Zgromadzenia Fundatorów wyrażoną na piśmie członkowie Zarządu mogą otrzymać zwrot kosztów poniesionych w związku z ich udziałem w pracach Zarządu. Wysokość tych kosztów ustala Zgromadzenie Fundatorów w oparciu o propozycję złożoną przez Zarząd.
 2. §27.

 3. Zgromadzenie Fundatorów może w uchwale ustanowić formę i zasady wynagradzania członków Zarządu, ustalając wysokość ich wynagradzania.

W Fundacji może działać Rada Fundacji składająca się z co najmniej 5 Sponsorów, którą to powołuje Zgromadzenie Fundatorów spośród Sponsorów.

§28.

Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych i opiniodawczych.

§29.

Rada Fundacji wybiera ze swego grona Prezesa i Sekretarza Rady Fundacji

§30.

Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku. Członkowie Rady Fundacji powinni być powiadomieni o czasie, miejscu i porządku obrad przynajmniej na 14 dni przed planowanym terminem sesji.

§31.

W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji.

§32.

Członka Rady Fundacji odwołuje Zgromadzenie Fundatorów na skutek jego ustąpienia lub na wniosek Zarządu. Odwołanie członka Rady Fundacji z wniosku Zarządu następuje, gdy członek Rady Fundacji nie uczestniczy czynnie w pracach Rady Fundacji przez okres co najmniej jednego roku. Powołanie pierwszych członków Rady Fundacji dokonuje Zgromadzenie Fundatorów. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek śmierci członka lub likwidacji, upadłości osoby prawnej.

§33.

Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę członków obecnych. Wymagana jest jednak obecność Prezesa lub Sekretarza Rady.

§34.

Do zadań Rady Fundacji należy:

 • występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
 • opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji,
 • wyrażanie opinii we wszystkich sprawach należących do kompetencji Rady Fundacji a przedłożonych przez Zarząd,
 • opiniowanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji,
 • podejmowane uchwał w innych sprawach wskazanych w statucie.

§35

Posiedzenia Rady Fundacji są protokołowane.

§36.

Członkom Rady nie może być przyznane wynagrodzenie z tytułu członkostwa w Radzie Fundacji. Postanowienie to nie wyłącza możliwości uchwalenia przez Radę Fundacji zwrotu kosztów związanych z pełnieniem funkcji.

Rozdział IV

MAJĄTEK I ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ FUNDACJI

§37.

Majątek Fundacji stanowi Fundusz założycielski w kwocie 25.500 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy pięćset zł) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.

§38.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§39.

Dochody Fundacji pochodzą głównie z:

 • darowizn, spadków, zapisów,
 • subwencji osób prawnych,
 • dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
 • odsetek z rachunków bankowych, z lokat kapitałowych,
 • dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 • dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

§40.

Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji jeśli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§41.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§42.

 1. Osoby fizyczne i prawne, dokonujące na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji jednorazowej lub łącznej w wysokości równej co najmniej 5000 zł (słownie: pięć tysięcy zł) łub – w przypadku osób zagranicznych – 1500 dolarów USA (słownie: tysiąc pięćset dolarów USA) mogą uzyskać, jeżeli wyrażą życzenie, tytuł Sponsora Fundacji.
 2. Tytuł Sponsora ma charakter osobisty i nadawany jest przez Zarząd Fundacji.

§43.

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z odpowiednimi przepisami o rachunkowości.

§44.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Sprawozdanie roczne winno być sporządzone do dnia 31 marca następnego roku i zatwierdzone przez Zarząd.

Rozdział V

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§45.

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Przedmiotem działalności gospodarczej jest:

1) Doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2)

2) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD 71)

3) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62)

4) Pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5)

5) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.3)

6) Działalność wydawnicza (PKD 58)

7) Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych (PKD 79).

§46.

 1. Składnikami majątku Fundacji przeznaczonymi na działalność gospodarczą są:
 • kwota 2000 zł /dwa tysiące zł/ wydzielona z kapitału założycielskiego Fundacji,
 • część czystego zysku osiągniętego z dochodów z działalności gospodarczej określona przez Zarząd Fundacji. Decyzja Zarządu w tej sprawie powinna być przedłożona Radzie Fundacji, która może wnieść wiążące Zarząd zastrzeżenia.
 1. Z majątku i dochodów Fundacji Zarząd przeznacza w miarę potrzeby środki na prowadzenie działalności gospodarczej, z nie więcej niż połowy Funduszu Założycielskiego, z odsetek bankowych od Funduszu Założycielskiego oraz z dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej.

§47

Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona jest w formie organizacyjnie ustalonej przez

Zarząd Fundacji.

Rozdział VI BIURO FUNDACJI

§48

 1. Sprawy Fundacji prowadzić będzie Biuro Fundacji.
 2. Powołany przez Zarząd Kierownik Biura kieruje bieżącą działalnością Fundacji oraz pracą pracowników Fundacji.
 3. Kierownik realizuje uchwały Zarządu i działa w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.
 4. Biuro Fundacji zapewnia obsługę organom Fundacji.

Rozdział VII ZMIANA STATUTU

§49

 1. Zmiana statutu Fundacji może nastąpić na pisemny motywowany wniosek 1/3 fundatorów, zaopiniowany przez Radę Fundacji.
 2. Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji dla realizacji, których została powołana.
 3. Decyzje w przedmiocie zmian Statutu podejmuje Zarząd, większością głosów. Decyzję Zarządu zatwierdza zgromadzenie Fundatorów podejmując stosowną uchwałę.

Rozdział VIII PRZEPISY KOŃCOWE

§50

Fundacja może połączyć się z inną fundacją o zbieżnych celach, decyzje w tej sprawie podejmuje Zgromadzenie Fundatorów w drodze uchwały.

§51

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku oraz gdy zostały osiągnięte cele, dla których została powołana.
 2. Funkcję likwidatora Fundacji sprawował będzie ostatni Zarząd lub osoba ustanowiona przez Zgromadzenie Fundatorów.

§52

Decyzję w tej sprawie podejmuje Zgromadzenie Fundatorów w drodze jednomyślnej uchwały.

§53

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostaje przekazany Politechnice Lubelskiej. Decyzję podejmuje Zarząd.

§54

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd.