Zarząd Fundacji

Działalnością Fundacji kieruje Zarząd.

Do kompetencji Zarządu należy:

  • zarządzanie majątkiem Fundacji
  • reprezentowanie Fundacji na zewnątrz
  • uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji
  • opracowanie i przedstawienie Zgromadzeniu Fundatorów rocznych oraz na zakończenie kadencji sprawozdań z działalności statutowej i gospodarczej Fundacji
  • przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów
  • ustalenie regulaminu Biura Fundacji
  • powoływanie i odwoływanie kierownika Biura Fundacji i innych osób pełniących stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji
  • podejmowanie decyzji w sprawie zmiany Statutu Fundacji

Zarząd Fundacji składa się od jednego do pięciu osób i jest powoływany przez Zgromadzenie Fundatorów.